Bangladesh, Thailand, Myanmar, & Japan


January 2015

Susan's Story Bangladesh, Thailand, Myanmar, & Japan

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Turkey


September 2014

Susan's Story, Turkey, September 2014

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Peru


July 2014

Susan's Story, Peru, July 2014

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Beijing to Rome

March 2014

Susan's Story, Beijing to Rome Cruise

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Inca Empire Cruise

November 2013

Susan's Story, Inca Empire Cruise

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Indian Ocean Cruise

January 2013

Susan's Story, Cruise from Cape Town to Singapore

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Indochina

February 2012

Susan's Story, Laos, Thailand, Cambodia, & Viet Nam

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Black Sea & Holy Lands Cruise

September 2011

Susan's Story, Danube River Cruise, May 2011

Click above for Susan's Story


Susan's Story, Danube River Cruise

May 2011

Susan's Story, Danube River Cruise, May 2011

Click above for Susan's Story